Co to jest
SYNAGIS®?

Wskazania do stosowania
Mechanizm działania

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy SYNAGIS® jest wskazany w zapobieganiu ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wymagającej hospitalizacji i wywołanej przez wirus RS u dzieci z dużym zagrożeniem chorobą wywołaną przez RSV1:
U dzieci urodzonych w 35. tygodniu ciąży lub wcześniej
i w wieku poniżej 6 miesięcy na początku sezonu
występowania zakażeń RSV
U dzieci poniżej 2. roku życia wymagających
leczenia z powodu dysplazji oskrzelowo-płucnej
w okresie poprzednich 6 miesięcy;
U dzieci poniżej 2. roku życia z istotną
hemodynamicznie wrodzoną
wadą serca (HSCHD)

Mechanizm działania

Produkt leczniczy SYNAGIS® jest pierwszym humanizowanym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w zapobieganiu ciężkiej, wymagającej hospitalizacji chorobie RSV u wcześniaków i dzieci z grup wysokiego ryzyka.1-3

Produkt leczniczy SYNAGIS® wykazuje silne działanie neutralizujące wirus RS i hamujące fuzję z błoną komórkową oraz blokujące infekowanie wrażliwych komórek gospodarza.1,4
Hamowanie fuzji z komórką gospodarza
  1. RSV
  2. SYNAGIS® - przeciwciało
  3. Białko powierzchniowe
Produkt leczniczy SYNAGIS® wiąże się z otoczkowym białkiem fuzyjnym na powierzchni wirusa RS, blokując proces fuzji z błoną komórkową i hamując replikację wirusa.1,4
  1. Blokując otoczkowe białko fuzyjne, które jest wysoce konserwatywne w różnych szczepach RSV, produkt leczniczy SYNAGIS® jest w stanie neutralizować zarówno szczep podtypu A, jak i szczep podtypu B5-7.
  2. Hamując replikację wirusa RS produkt leczniczy SYNAGIS® powstrzymuje rozprzestrzenianie się wirusa na inne wrażliwe komórki gospodarza1,4.
Produkt leczniczy SYNAGIS® jest formą sezonowej immunoprofilaktyki, nie jest szczepionką i nie powoduje czynnej immunizacji u niemowląt.1
Odporność bierna
Produkt leczniczy SYNAGIS® powoduje formę odporności biernej, dzięki której otrzymuje się natychmiastowy, krótkotrwały stan odporności przeciw zakażeniu wirusowemu. Każda dawka dostarcza niemowlętom niewielką ilość przeciwciał odpornościowych przeciw RSV. Konieczne jest comiesięczne podawanie produktu leczniczego SYNAGIS® w celu utrzymania aktywnych stężeń w surowicy przez cały sezon zakażeń RSV.1,8,9
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Produkt leczniczy SYNAGIS® jest przeciwwskazany u dzieci, u których stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w Charakterystyce Produktu Leczniczego SYNAGIS® lub inne humanizowane przeciwciała.1

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu paliwizumabu® u pacjentów z małopłytkowością lub innymi zaburzeniami krzepliwości krwi.1